มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (สอ.รพ.สุรินทร์ จก.)

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต นางจำนงค์​ บุตรงาม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด โดย นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา​ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด และคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน พร้อมด้วย เภสัชกร​ รัตนชัย รัตนโคตร (กรรมการ สสธท.) เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

         ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"