มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (ชสอ.)

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต นาย พนม ฮวดตี๋ สมาชิกสังกัดชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมอบหมายให้ นายพรเทพ ล้อมพรม กรรมการและเหรัญญิก กสธท. ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร กรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่ผู้จัดการ กสธท. นางสาวพรปวีณ์ สุริยะก้านตรง รองผู้จัดการ กสธท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กสธท.เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

         ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทผู้เสียชีวิต นายพนม ฮวดตี๋ มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"