มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตราย นางสะอาด วาฤทธิ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลน่าน จำกัด โดย นายเดชพิภัทร์ อมรทิพย์วงค์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลน่าน จำกัด และนางสาวสุกัลยา เขื่อนเเก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลน่าน จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

         ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลน่าน จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"