มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 10 กันยายน 2562

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตราย นางสำรอง นนธิจันทร์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด โดย นายศุภรัฐ พูนกล้า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เภสัชกรรัตนชัย รัตนโคตร เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด/ผู้ช่วยเลขานุการ สสธท. และนางระเบียบ ชูวา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

         ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"