มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายไพศาล สังขพันธุ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด โดย นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล รองประธานกรรมการ กสธท. คนที่ 2 นายประสิทธิ์ ปิ่นทองพัน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด พร้อมคณะกรรมการ เป็นผู้แทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

     ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"