มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายสากล ภักดีสุข สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด โดย นายสนธิ์ มาสอาด กรรมการ กสธท. นางวลัย บุญพลอย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

     ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"