รายงานจำนวนสมาชิก

รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. ประจำเดือนตุลาคม 2562

 

ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความจำเป็นและความต้องการของสมาชิก และกำหนดข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกพิจารณาและรับทราบ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เพื่อเพิ่มสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก  สสธท. อีก 1 ล้านบาท  เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ให้กับสหกรณ์แบ่งเบาภาระผู้ค้ำประกันให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน สมัครโดยสมัครใจ นั้น

กสธท. ขอแจ้งรายงานจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

 คลิกดูรายงานประจำเดือน