ประกาศ/มติที่ประชุม

แจ้งการเปลี่ยนแปลงใบสมัคร กสธท. และเพิ่มใบรับรองแพทย์ กสธท.

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขใบสมัครสมาชิก กสธท. และเพิ่มเติมแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. เพื่อความชัดเจนในการรับสมัครสมาชิกและเป็นการคัดกรองสมาชิกเพิ่มมากขึ้น นั้น

          กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์ประสานงานได้ถือปฏิบัติใช้ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. และใบรับรองแพทย์ กสธท. นี้ ประกอบการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ถือปฏิบัติ ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ด้วยและสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.matpf.com

คลิกดูประกาศที่นี่