ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท.

      ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้ดำเนินการสรรหาหรือสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท. จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. นั้น

 

 คลิกดูประกาศ