ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศผลการคัดเลือกเปิดซองสอบราคาร้านค้า เพื่อการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ในร้านอาหาร และร้านกาแฟ

        อาศัยอำนาจตามแนวทางการปฏิบัติของกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2564 และตามมติคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองสอบราคาร้านค้า เพื่อการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในร้านอาหาร และร้านกาแฟ ในวันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 ได้ดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผล ดังนี้

 คลิกดูประกาศ