ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท.

ตามที่ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เห็นชอบกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี โดยเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท. ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 มกราคม พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ข้อ 45   และแนวทางการปฏิบัติงานของกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ว่าด้วยเจ้าหน้าที่กองทุน พ.ศ. 2564 ข้อ 23 บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

 

 คลิกดูประกาศ