ประกาศ/มติที่ประชุม

การชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. ล้านที่ 3 สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2565

  อาศัยอำนาจตามข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2564 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ครั้งที่ 11/2564 วันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบกำหนดการชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. ล้านที่ 3 สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2565 ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสหกรณ์ต้นสังกัด ดังนี้

 คลิกดูประกาศ

 

ตออายป 65