ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท.

    ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ตั้งแต่วันที่ 7-15 ธันวาคม 2563 บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนด 

 

 คลิกดูประกาศ