ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ กสธท. จำนวน 2 ตำแหน่ง

    โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท. จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบ ดังนี้
    1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
    2. เจ้าหน้าที่การบัญชี 1 อัตรา

 

 คลิกดูประกาศ