ประกาศ/มติที่ประชุม

กำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. เสียชีวิตเมื่ออายุ 86-90 ปี

  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 9/2563 วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 ได้มีมติกำหนดให้สมาชิก กสธท. ที่มีอายุตั้งแต่ 86-90 ปี เมื่อเสียชีวิตแล้ว ทายาทจะได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 500,000.- บาท โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ที่ได้กำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองของบริษัทประกันชีวิตให้คุ้มครองผู้เอาประกันถึงอายุ 80 ปี เท่านั้น แต่ กสธท. ได้รับอนุโลมให้คุ้มครองสมาชิกต่อเนื่องได้ถึงอายุ 85 ปี ซึ่งต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตเท่ากับสมาชิกที่มีอายุน้อยกว่า 85 ปี โดยจะได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 1,000,000.- บาท สำหรับสมาชิกเสียชีวิตเมื่ออายุ 86-90 ปี จะได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 500,000.- บาท

 คลิกดูประกาศ