ประกาศ/มติที่ประชุม

ขยายอายุการรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3

  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2563 วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 ได้มีมติให้ขยายอายุการรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 รอบที่ 1 จากที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 64 ปีบริบูรณ์ เป็นที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี 6 เดือน นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และประกาศรับสมัคร กสธท. ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 สมัครโดยสมัครใจ

 คลิกดูประกาศ