ประกาศ/มติที่ประชุม

การชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2564

  อาศัยอำนาจตามข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2563 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ครั้งที่ 9/2563 วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบกำหนดการชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2564 ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสหกรณ์ต้นสังกัด ดังนี้

 คลิกดูประกาศ