ประกาศ/มติที่ประชุม

กำหนดให้ผู้สมัครสมาชิก กสธท. ใช้ใบรับรองแพทย์และใบสมัครสมาชิกตามแบบฟอร์มที่กำหนด

 

กำหนดให้ผู้สมัครสมาชิก กสธท. ใช้ใบรับรองแพทย์
และใบสมัครสมาชิกตามแบบฟอร์มที่ กสธท. กำหนดประกอบการสมัคร

        ด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กสธท. ครั้งที่ 7/2563 วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบกำหนดให้ผู้สมัครใช้ใบรับรองแพทย์ และใบสมัครสมาชิกตามแบบฟอร์มที่ กสธท. กำหนดประกอบการสมัครเป็นสมาชิก กสธท. รอบที่ 9/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก กสธท. (เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563)
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. (เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563)