ประกาศ/มติที่ประชุม

การขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพสมาชิก กสธท. ประเภทสมทบทุกกรณี

การขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพสมาชิก กสธท.
ประเภทสมทบทุกกรณี

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบกำหนดแนวทางการขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพจากการลาออก หรือไม่ชำระเงินค่าเบี้ยประกันต่ออายุประจำปี สำหรับสมาชิกประเภทสมทบ (บุตร) สมทบ (คู่สมรส) สมทบ (บิดา) และสมทบ (มารดา) โดยจะไม่รับการอุทธรณ์คืนสมาชิกภาพสำหรับสมาชิกประเภทดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้นสมาชิกประเภทสามัญ และสมทบสหกรณ์) ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

   

 

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่