ประกาศ/มติที่ประชุม

แจ้งการรับสมัครสมาชิก กสธท. ประเภทสมทบ (บุตร) และประเภทสมทบ (คู่สมรส)

แจ้งการรับสมัครสมาชิก กสธท.
ประเภทสมทบ (บุตร) และประเภทสมทบ (คู่สมรส)

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครสมาชิกประเภทสมทบ (บุตร) และประเภทสมทบ (คู่สมรส) ประจำปี 2563 โดยมติที่ประชุมกำหนดเปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสมทบดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เท่านั้น (เดือนสุดท้าย) ทั้งนี้ สมาชิกสามัญจะต้องสมัครเป็นสมาชิก กสธท. ก่อน สมาชิกสมทบจึงจะสมัครได้ หรืออนุโลมให้สมัครพร้อมกันได้

   

 

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่