ประกาศ/มติที่ประชุม

กำหนดคุณสมบัติการรับสมัครสมาชิก และการขยายระยะเวลาความคุ้มครองของสมาชิก กสธท. ประจำปี 2563

กำหนดคุณสมบัติการรับสมัครสมาชิก และ
การขยายระยะเวลาความคุ้มครองของสมาชิก

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ประจำปี 2563

          เพื่อการบริหารจัดการกองทุนให้เหมาะสมกับอัตรามรณะของสมาชิกและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 มีมติกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครสมาชิก และการขยายระยะเวลาความคุ้มครองของสมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ประจำปี 2563 ดังนี้

   

 

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่