ประกาศ/มติที่ประชุม

การชำระเบี้ยประกันต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2563

การชำระเงินเบี้ยประกันต่ออายุ กสธท.
สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2563

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

   

 

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดเอกสารแจ้งการชำระเงินต่ออายุ ประจำปี 2563 ได้ที่นี่