ประกาศ/มติที่ประชุม

แจ้งการขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพ กสธท.

แจ้งการขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก
 กสธท.

        ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 มีเห็นชอบกำหนดแนวทางการขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพจากการลาออก หรือไม่ชำระเงินค่าเบี้ยประกัน หรืออัตราเงินสวัสดิการต่ออายุประจำปี ซึ่งจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์เมื่อคณะกรรมการมีมติรับการอุทธรณ์คืนสมาชิกภาพ และมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวจาก กสธท. โดยมีเงื่อนไขการคุ้มครอง ดังนี้ 
         1. การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป
         2. สมาชิกภาพสมบูรณ์ด้วยการเสียชีวิตทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไปที่ครบ 1 ปี
            (ยกเว้นการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี)
         3. การเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไปที่ครบ 2 ปี

        ทั้งนี้ ผู้ขออุทธรณ์จะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี หรือตามประกาศของกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

   

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่