ประกาศ/มติที่ประชุม

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรอบการสมัครสมาชิก และแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท.

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรอบการสมัครสมาชิก
และแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.

        ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 มีเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรอบการรับสมัครสมาชิก และวันที่ศูนย์ประสานงานต้องส่งเงินให้ กสธท. โดยกำหนดให้ศูนย์ประสานงานดำเนินการรับสมัครสมาชิก พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม กสธท. ภายในวันที่ 1-25 ของทุกเดือน และกำหนดให้ศูนย์ประสานงานส่งเงินให้ กสธท. ภายในวันที่ 26-28 ของทุกเดือน

        รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. เพื่อความชัดเจนในการรับสมัครสมาชิก และเป็นการคัดกรองสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

        กสธท. จึงขอความร่วมมือมายังศูนย์ประสานงานในการรับสมัครสมาชิก พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการสมัครในวันเดียวกับวันที่รับสมัคร ภายในวันที่ 1-25 ของทุกเดือน และส่งเงินให้ กสธท. ภายในวันที่ 26-28 ของทุกเดือน รวมถึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้สมัครใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. นี้ ประกอบการสมัครสมาชิก รอบที่ 9/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป (หมายเหตุ : อนุโลมให้กรณีผู้สมัครสมาชิกใช้ใบรับรองแพทย์ที่ถือใช้ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มาสมัครสมาชิก รอบที่ 9/2562 โดยใบรับรองแพทย์นั้น ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย) และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ถือปฏิบัติ 

   

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. (เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562)