ประกาศ/มติที่ประชุม

ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท.

ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.

        ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. เพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนในการรับสมัครสมาชิกและเป็นการคัดกรองสมาชิกเพิ่มมากขึ้น นั้น

        กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์ประสานงานได้ถือปฏิบัติใช้ใบรับรองแพทย์ กสธท. นี้ ประกอบการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ถือปฏิบัติ ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ด้วย

   

 

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่