ประกาศ/มติที่ประชุม

แจ้งเปลี่ยนแปลงและยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน กสธท.

แจ้งเปลี่ยนแปลงและยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน กสธท.

        โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กสธท. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 มีมติให้เปลี่ยนแปลงการออกใบเสร็จรับเงินของศูนย์ประสานงานและยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน กสธท. แบบเดิม และให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่ออกจากระบบโปรแกรมของ กสธท. เท่านั้น เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงินค่าสมัครและใบเสร็จรับเงินต่ออายุประจำปี ดังนี้

        1. การรับสมัครสมาชิกเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ กรอกข้อมูลในระบบโปรแกรม กสธท. เรียบร้อยแล้ว

        2. ในกรณีต่ออายุสมาชิกรายปี ให้ศูนย์ประสานงานฯ ทำการอนุมัติสมาชิกในระบบ

        3. กดบันทึก ระบบจะทำการออกใบเสร็จรับเงิน โดยเรียงเลขที่ให้อัตโนมัติ

        กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์ประสานงานฯ ได้ถือปฏิบัติการออกใบเสร็จรับเงินที่ออกจากระบบโปรแกรม กสธท. นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ ได้ถือปฏิบัติดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

     

 Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่