ประกาศ/มติที่ประชุม

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ กสธท. ประจำปี 2562

    กสธท.  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุน ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2562 ในวันเสาร์  ที่ 2 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) นั้น

   กสธท. จึงขอเชิญท่านและหรือคณะกรรมการและหรือผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ และสมาชิก กสธท. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยอาศัยรายชื่อจากใบตอบรับของสมาคม สสธท. ขอความกรุณาให้ท่านหรือกรรมการหรือผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสหกรณ์ เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากศูนย์ประสานงานหรือสหกรณ์ต้นสังกัดและสมาชิก กสธท. เบิกค่าใช้จ่ายส่วนตัวจักขอบพระคุณยิ่ง โดยกองทุนจะจัดอาหารว่างพร้อมของที่ระลึก กสธท. 

 คลิกดูรายละเอียดที่นี่