ประกาศ/มติที่ประชุม

กำหนดการรับสมัครและสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ กสธท.

กำหนดการรับสมัครและสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ กสธท.

        เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการบริหารจัดการ กสธท. อาศัยอำนาจตามข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ.2561 ข้อ 8 ข้อ 9 และ ข้อ 11 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 11/2561 วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 กำหนดการรับสมัครและสมาชิกภาพสมาชิกสมทบ กสธท. ระบุว่า สมาชิกสามัญจะต้องเป็นสมาชิก กสธท. ก่อน สมาชิกสมทบจึงจะสมัครได้ หรืออนุโลมให้สมัครพร้อมกันได้ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานให้สหกรณ์ต้นสังกัดตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิก กสธท. พร้อมแจ้งให้สมาชิกสามัญที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก กสธท. แต่นำสมาชิกสมทบมาสมัครก่อนนั้น กสธท. อนุโลมให้มาสมัครเป็นสมาชิกภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 ไม่เช่นนั้นสมาชิกสมทบจะพ้นสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิก กสธท. ตามข้อบังคับ

   

 

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่