ประกาศ/มติที่ประชุม

แจ้งการชำระเงินสวัสดิการต่ออายุ กสธท. รายเก่า ประจำปี 2562

การชำระเงินเบี้ยประกันต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2562

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

   

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดเอกสารแจ้งการชำระเงินต่ออายุ ประจำปี 2562 ได้ที่นี่