ประกาศ/มติที่ประชุม

แจ้งเงื่อนไขระยะเวลาการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สมาชิก กสธท.

    เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการบริหารจัดการ กสธท. ให้เหมาะสมกับอัตรามรณะของสมาชิก โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 มีมติกำหนดเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลารอคอยการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีของสมาชิก กสธท. ดังนี้

    1. วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป

    2. วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ครบ 365 วัน (ยกเว้นกรณีการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี)

    3. หากพบว่าสมาชิกมีสุขภาพไม่แข็งแรง มีประวัติด้วยโรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจ หรือโรคอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในใบรับรองแพทย์ กสธท. ก่อนการสมัคร นั้น  กสธท. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสมัครตั้งแต่เริ่มแรก ตามข้อบังคับและประกาศของ กสธท.

   

 คลิกดูรายละเอียดที่นี่