ประกาศ/มติที่ประชุม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์ประสานงาน สัญจร 4 ภาค (ภาคกลาง) ประจำปี 2561

    กสธท.  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุน ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 มีมติกำหนดจัดโครงการประชุมศูนย์ประสานงาน สัญจร 4 ภาค (ภาคกลาง) ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร และล่องเรือดินเนอร์ทอล์ก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ข้อเสนอแนะ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมให้คำปรึกษา แนวทางข้อปฏิบัติที่สำคัญ สร้างเสริมสวัสดิการที่ดีที่สุดของสมาชิกสหกรณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของกระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยและการพัฒนา กสธท. ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นต่อไป ดังรายละเอียดกำหนดการที่แนบเรียนมาพร้อมนี้   นั้น

   กสธท. จึงขอเชิญท่านหรือคณะกรรมการ จำนวน 1 โควต้า และผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน จำนวน 1 โควต้า โดยขอเรียนเชิญทุกศูนย์ประสานงานทุกภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานฯ ดังกล่าว สำหรับค่าที่พักโควต้า วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 กสธท. จัดให้ฟรีทุกภาค ยกเว้นภาคกลาง ซึ่ง สสธท. จัดให้ฟรี (สำหรับศูนย์ประสานงานที่มาเกินโควต้าให้เบิกจ่ายค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะจากศูนย์ประสานงานหรือสหกรณ์ต้นสังกัด) ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยอาศัยรายชื่อจากใบตอบรับของสมาคม สสธท.  กองทุนจะจัดอาหารว่าง ล่องเรือ อาหารเย็น พร้อมเสื้อสูทลำลองและจับฉลากรางวัลทองอีกมากมาย

 

 

 คลิกดูรายละเอียดที่นี่