ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ กสธท.

          โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่กองทุน จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบ

คลิกดูประกาศ