ประกาศ/มติที่ประชุม

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ กสธท. ประจำปี 2561

    กสธท.  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุน ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2561ในวันเสาร์  ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  นั้น

   กสธท. จึงขอเชิญท่านและหรือคณะกรรมการและหรือผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ และสมาชิก กสธท. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยอาศัยรายชื่อจากใบตอบรับของสมาคม สสธท. ขอความกรุณาให้ท่านหรือกรรมการหรือผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสหกรณ์ เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากศูนย์ประสานงานหรือสหกรณ์ต้นสังกัดและสมาชิก กสธท. เบิกค่าใช้จ่ายส่วนตัวจักขอบพระคุณยิ่ง โดยกองทุนจะจัดอาหารว่างพร้อมของที่ระลึก กสธท. 

คลิกดูรายละเอียดที่นี่