ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. (รอบวาระพิเศษ)

พี่น้องชาว สสธท. มีเฮ!!! กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) เปิดรับสมัครสมาชิกรอบวาระพิเศษ เพียง 3 รอบเท่านั้น สำหรับสมาชิกประเภทสามัญ ประเภทสมทบคู่สมรส และบุตร ที่มีอายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี เท่านั้น!!

หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกสมทบ สสธท. ประเภทคู่สมรส และบุตรเท่านั้น
(สมาชิกสามัญต้องสมัครก่อน สมาชิกสมทบจึงสมัครได้)

วาระพิเศษ กสธท.

คลิกดูประกาศ