ใบชำระเงินต่ออายุ สำหรับสมาชิกสมัครตรง (Bill Payment)

ใบชำระเงินต่ออายุ ประจำปี 2564 (Bill Payment)
สำหรับสมาชิกสมัครตรง
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

1. (ตรง) สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสธท.)  
2. (ตรง)กรมการแพทย์ (สสธท.)
3. (ตรง)กรมควบคุมโรค (สสธท.) 

4. (ตรง)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สสธท) 
5. (ตรง)กรมสุขภาพจิต (สสธท.) 
6. (ตรง)ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สสธท.) 

7. (ตรง)โรงพยาบาลเเพร่ (สสธท.) 
8. (ตรง)โรงพยาบาลกำแพงเพชร (สสธท.) 
9. (ตรง)โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี (สสธท) 
10. (ตรง)โรงพยาบาลชลบุรี (สสธท.) 
11. (ตรง)โรงพยาบาลบ้านโป่ง (สสธท.) 
12. (ตรง)โรงพยาบาลประสาท (สสธท.) 
13. (ตรง)โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (สสธท.) 
14. (ตรง)โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (สสธท.) 
15. (ตรง)โรงพยาบาลพุทธชินราช (สสธท.) 

16. (ตรง)โรงพยาบาลโพธาราม (สสธท.) 
17. (ตรง)โรงพยาบาลมหาสารคาม (สสธท.) 
18. (ตรง)โรงพยาบาลยโสธร (สสธท.) 
19. (ตรง)โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (สสธท.) 
20. (ตรง)โรงพยาบาลลำปาง (สสธท.) 
21. (ตรง)โรงพยาบาลเลิดสิน (สสธท.) 
22. (ตรง)โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม (สสธท.) 
23. (ตรง)โรงพยาบาลสมุทรปราการ(สสธท.) 
24. (ตรง)โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี สสธท. 
25. (ตรง)โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (สสธท.) 

26. (ตรง)วชิรพยาบาล (สสธท.) 
27. (ตรง)สาธารณสุขกาญจนบุรี (สสธท.) 
28. (ตรง)สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (สสธท.) 
29. (ตรง)สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (สสธท.) 
30. (ตรง)สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (สสธท.) 
31. (ตรง)สาธารณสุขชลบุรี (สสธท.) 
32. (ตรง)สาธารณสุขชัยภูมิ (สสธท.) 
33. (ตรง)สาธารณสุขเชียงใหม่ (สสธท.) 
34. (ตรง)สาธารณสุขตราด (สสธท.) 
35. (ตรง)สาธารณสุขตาก (สสธท.) 

36. (ตรง)สาธารณสุขนครปฐม (สสธท.) 
37. (ตรง)สาธารณสุขนครราชสีมา (สสธท.) 
38. (ตรง)สาธารณสุขนครสวรรค์ (สสธท.) 
39. (ตรง)สาธารณสุขพิษณุโลก (สสธท.) 
40. (ตรง)สาธารณสุขเพชรบูรณ์ (สสธท.) 
41. (ตรง)สาธารณสุขราชบุรี (สสธท.) 
42. (ตรง)สาธารณสุขลำปาง (สสธท.) 
43. (ตรง)สาธารณสุขลำพูน (สสธท.) 
44. (ตรง)สาธารณสุขเลย (สสธท.) 
45. (ตรง)สาธารณสุขสระบุรี (สสธท.) 

46. (ตรง)สาธารณสุขสุพรรณบุรี (สสธท.) 
47. (ตรง)สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี (สสธท.) 
48. (ตรง)สาธารณสุขอุบลราชธานี (สสธท.) 
49. (ตรง)สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสธท.) 
50. (ตรง)อนามัยสุรินทร์ (สสธท.) 
51. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
52. โรงพยาบาลนราธิวาส 
53. โรงพยาบาลบ้านโป่ง 
54. โรงพยาบาลประสาท 
55. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

56. โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
57. โรงพยาบาลหัวเฉียว 
58. โรงพยาบาลอ่างทอง 
59. สาธารณสุขกระบี่ 
60. สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
61. สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
62. สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
63. สาธารณสุขจังหวัดพังงา 
64. สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
65. สาธารณสุขชัยภูมิ 

66. สาธารณสุขเชียงใหม่ 
67. สาธารณสุขตรัง 
68. สาธารณสุขพัทลุง 
69. สาธารณสุขแพร่ 
70. สาธารณสุขมหาสารคาม
71. สาธารณสุขราชบุรี 

72. สาธารณสุขลำพูน 
73. สาธารณสุขสงขลา 
74. สาธารณสุขสมุทรสาคร 
75. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา