ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ กสธท. ประจำปี 2562

    กสธท.  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุน ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2562 ในวันเสาร์  ที่ 2 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) นั้น

   กสธท. จึงขอเชิญท่านและหรือคณะกรรมการและหรือผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ และสมาชิก กสธท. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยอาศัยรายชื่อจากใบตอบรับของสมาคม สสธท. ขอความกรุณาให้ท่านหรือกรรมการหรือผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสหกรณ์ เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากศูนย์ประสานงานหรือสหกรณ์ต้นสังกัดและสมาชิก กสธท. เบิกค่าใช้จ่ายส่วนตัวจักขอบพระคุณยิ่ง โดยกองทุนจะจัดอาหารว่างพร้อมของที่ระลึก กสธท. 

 คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

ขยายระยะเวลาการรับสมัครและสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ กสธท.

ขยายระยะเวลาการรับสมัครและสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ กสธท.

        เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการบริหารจัดการ กสธท. อาศัยอำนาจตามข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ.2561 ข้อ 8 ข้อ 9 และ ข้อ 11 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 12/2561 วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 มีมติขยายระยะเวลาการรับสมัครและสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ กสธท. ระบุว่าสมาชิกสามัญจะต้องเป็นสมาชิก กสธท. ก่อน สมาชิกสมทบจึงจะสมัครได้ หรืออนุโลมให้สมัครพร้อมกันได้ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานให้สหกรณ์ต้นสังกัดตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิก กสธท. พร้อมแจ้งให้สมาชิกสามัญที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก กสธท. แต่นำสมาชิกสมทบมาสมัครก่อนนั้น กสธท. อนุโลมให้มาสมัครเป็นสมาชิกภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ไม่เช่นนั้นสมาชิกสมทบจะพ้นสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิก กสธท. ตามข้อบังคับ

   

 

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

 

แจ้งเงื่อนไขระยะเวลาการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สมาชิก กสธท.

    เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการบริหารจัดการ กสธท. ให้เหมาะสมกับอัตรามรณะของสมาชิก โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 มีมติกำหนดเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลารอคอยการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีของสมาชิก กสธท. ดังนี้

    1. วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป

    2. วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ครบ 365 วัน (ยกเว้นกรณีการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี)

    3. หากพบว่าสมาชิกมีสุขภาพไม่แข็งแรง มีประวัติด้วยโรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจ หรือโรคอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในใบรับรองแพทย์ กสธท. ก่อนการสมัคร นั้น  กสธท. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสมัครตั้งแต่เริ่มแรก ตามข้อบังคับและประกาศของ กสธท.

   

 คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

กำหนดการรับสมัครและสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ กสธท.

กำหนดการรับสมัครและสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ กสธท.

        เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการบริหารจัดการ กสธท. อาศัยอำนาจตามข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ.2561 ข้อ 8 ข้อ 9 และ ข้อ 11 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 11/2561 วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 กำหนดการรับสมัครและสมาชิกภาพสมาชิกสมทบ กสธท. ระบุว่า สมาชิกสามัญจะต้องเป็นสมาชิก กสธท. ก่อน สมาชิกสมทบจึงจะสมัครได้ หรืออนุโลมให้สมัครพร้อมกันได้ และขอความอนุเคราะห์ประสานงานให้สหกรณ์ต้นสังกัดตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิก กสธท. พร้อมแจ้งให้สมาชิกสามัญที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก กสธท. แต่นำสมาชิกสมทบมาสมัครก่อนนั้น กสธท. อนุโลมให้มาสมัครเป็นสมาชิกภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 ไม่เช่นนั้นสมาชิกสมทบจะพ้นสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิก กสธท. ตามข้อบังคับ

   

 

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์ประสานงาน สัญจร 4 ภาค (ภาคกลาง) ประจำปี 2561

    กสธท.  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุน ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 มีมติกำหนดจัดโครงการประชุมศูนย์ประสานงาน สัญจร 4 ภาค (ภาคกลาง) ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร และล่องเรือดินเนอร์ทอล์ก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ข้อเสนอแนะ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมให้คำปรึกษา แนวทางข้อปฏิบัติที่สำคัญ สร้างเสริมสวัสดิการที่ดีที่สุดของสมาชิกสหกรณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของกระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยและการพัฒนา กสธท. ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นต่อไป ดังรายละเอียดกำหนดการที่แนบเรียนมาพร้อมนี้   นั้น

   กสธท. จึงขอเชิญท่านหรือคณะกรรมการ จำนวน 1 โควต้า และผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน จำนวน 1 โควต้า โดยขอเรียนเชิญทุกศูนย์ประสานงานทุกภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานฯ ดังกล่าว สำหรับค่าที่พักโควต้า วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 กสธท. จัดให้ฟรีทุกภาค ยกเว้นภาคกลาง ซึ่ง สสธท. จัดให้ฟรี (สำหรับศูนย์ประสานงานที่มาเกินโควต้าให้เบิกจ่ายค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะจากศูนย์ประสานงานหรือสหกรณ์ต้นสังกัด) ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยอาศัยรายชื่อจากใบตอบรับของสมาคม สสธท.  กองทุนจะจัดอาหารว่าง ล่องเรือ อาหารเย็น พร้อมเสื้อสูทลำลองและจับฉลากรางวัลทองอีกมากมาย

 

 

 คลิกดูรายละเอียดที่นี่