ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี กสธท.

     ตามที่ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้ดำเนินการสรรหาหรือสอบคัดเลือก จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี กสธท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่กองทุน

     ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

คลิกดูประกาศ

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ กสธท. ประจำปี 2561

    กสธท.  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุน ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2561ในวันเสาร์  ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  นั้น

   กสธท. จึงขอเชิญท่านและหรือคณะกรรมการและหรือผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ และสมาชิก กสธท. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยอาศัยรายชื่อจากใบตอบรับของสมาคม สสธท. ขอความกรุณาให้ท่านหรือกรรมการหรือผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสหกรณ์ เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากศูนย์ประสานงานหรือสหกรณ์ต้นสังกัดและสมาชิก กสธท. เบิกค่าใช้จ่ายส่วนตัวจักขอบพระคุณยิ่ง โดยกองทุนจะจัดอาหารว่างพร้อมของที่ระลึก กสธท. 

คลิกดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ กสธท.

          โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่กองทุน จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบ

คลิกดูประกาศ

ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง (กรณีพิเศษ)

      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ทำยอดสมาชิกสะสมตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่มีจำนวนสมาชิก 400 รายขึ้นไป ทาง กสธท. ขอมอบรางวัลทองคำหนัก ½ สลึง จำนวน 1 รางวัล (กรณีพิเศษ)

คลิกดูประกาศ

หมวดหมู่รอง