แจ้งเงื่อนไขระยะเวลาการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สมาชิก กสธท.

    เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการบริหารจัดการ กสธท. ให้เหมาะสมกับอัตรามรณะของสมาชิก โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 มีมติกำหนดเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลารอคอยการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีของสมาชิก กสธท. ดังนี้

    1. วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป

    2. วันที่คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ครบ 365 วัน (ยกเว้นกรณีการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี)

    3. หากพบว่าสมาชิกมีสุขภาพไม่แข็งแรง มีประวัติด้วยโรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจ หรือโรคอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในใบรับรองแพทย์ กสธท. ก่อนการสมัคร นั้น  กสธท. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสมัครตั้งแต่เริ่มแรก ตามข้อบังคับและประกาศของ กสธท.

   

 คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์ประสานงาน สัญจร 4 ภาค (ภาคกลาง) ประจำปี 2561

    กสธท.  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุน ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 มีมติกำหนดจัดโครงการประชุมศูนย์ประสานงาน สัญจร 4 ภาค (ภาคกลาง) ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร และล่องเรือดินเนอร์ทอล์ก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ข้อเสนอแนะ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมให้คำปรึกษา แนวทางข้อปฏิบัติที่สำคัญ สร้างเสริมสวัสดิการที่ดีที่สุดของสมาชิกสหกรณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของกระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยและการพัฒนา กสธท. ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นต่อไป ดังรายละเอียดกำหนดการที่แนบเรียนมาพร้อมนี้   นั้น

   กสธท. จึงขอเชิญท่านหรือคณะกรรมการ จำนวน 1 โควต้า และผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน จำนวน 1 โควต้า โดยขอเรียนเชิญทุกศูนย์ประสานงานทุกภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานฯ ดังกล่าว สำหรับค่าที่พักโควต้า วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 กสธท. จัดให้ฟรีทุกภาค ยกเว้นภาคกลาง ซึ่ง สสธท. จัดให้ฟรี (สำหรับศูนย์ประสานงานที่มาเกินโควต้าให้เบิกจ่ายค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะจากศูนย์ประสานงานหรือสหกรณ์ต้นสังกัด) ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยอาศัยรายชื่อจากใบตอบรับของสมาคม สสธท.  กองทุนจะจัดอาหารว่าง ล่องเรือ อาหารเย็น พร้อมเสื้อสูทลำลองและจับฉลากรางวัลทองอีกมากมาย

 

 

 คลิกดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่กองทุน

     ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

คลิกดูประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี กสธท.

     ตามที่ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้ดำเนินการสรรหาหรือสอบคัดเลือก จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี กสธท.

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ กสธท.

          โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่กองทุน จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบ

คลิกดูประกาศ