เนื้อหา

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 23 กันยายน 2561

      กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท.  ได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ทายาท จำนวน 2 ราย ดังนี้

      1. นายภักดี  ไชยเยศ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

      2. นางเอื้อบุญ  สุวรรณเดชา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

        ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี แต่เมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"

 

 1D6F7AED