เนื้อหา

ประกันความคุ้มครอง COVID-19

ประกันความคุ้มครอง COVID-19

                กสธท. ขอเสนอสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย โดยศูนย์ประสานงานที่มีความสนใจในการจัดทำประกันความคุ้มครอง COVID-19 ห่วงใยสมาชิก กสธท. หรือสมาชิก สสธท. และคนใกล้ตัว โดยสมัครใจ อัตราค่าเบี้ยประกัน 500 บาท/ปี รับอายุไม่เกิน 75 ปี มีกำหนดการรับสมัครรอบละ 100 คนขึ้นไปต่อกรมธรรม์ เปิดเดือนละ 2 รอบ ดังนี้

                รอบที่ 1 มีกำหนด ดังนี้
                - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-14 รับสมัครสมาชิกที่ศูนย์ประสานงาน
                - วันที่ 15 ส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมส่งเงินค่าเบี้ยประกันให้ กสธท.
                - วันที่ 16 กสธท. ส่งรายชื่อ พร้อมเงินค่าเบี้ยประกันให้ทางบริษัท
                โดยมีระยะเวลารอคอย 14 วัน (วันที่ 16-30) เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
                รอบที่ 2 มีกำหนด ดังนี้
                - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-29 รับสมัครสมาชิกที่ศูนย์ประสานงาน
                - วันที่ 29-30 ส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมส่งเงินค่าเบี้ยประกันให้ กสธท.
                - วันที่ 30-31 กสธท. ส่งรายชื่อ พร้อมเงินค่าเบี้ยประกันให้ทางบริษัท
                โดยมีระยะเวลารอคอย 14 วัน (วันที่ 1-15) เริ่มคุ้มครองวันที่ 16 ของเดือนถัดไป

                ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานใดมีจำนวนสมาชิกครบ 100 คน ให้ดำเนินการส่งรายชื่อ พร้อมเงินค่าเบี้ยประกันให้ทาง กสธท. โดยศูนย์ประสานงานจะได้ค่าบริหารร้อยละ 3 จากอัตราเงินค่าเบี้ยประกันที่นำส่งให้ กสธท. ส่งก่อนได้รับความคุ้มครองก่อน อนึ่ง ทาง กสธท. ขอสงวนสิทธิ์คืนค่าเบี้ยประกันให้สมาชิก หากบริษัทประกันปิดรับสมัคร

 

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครประกันได้ที่นี่

Arrow download 3 icon  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครประกัน COVID-19

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้สมัคร (สำหรับศูนย์ประสานงาน) ได้ที่นี่