ผู้บริหาร กสธท.

ผู้บริหาร กสธท.

นายมะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท.

นายมะณู บุญศรีมณีชัย
ประธานกรรมการ กสธท.

เจ้าหน้าที่ กสธท

 

เจ้าหน้าที่
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

นางสาวจตตมา ทวสข

นางสาวจิตติมา ทวีสุข

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวรตนา เพชรแกว

 นางสาวรัตนา เพชรแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหาร

 

นางสาวจรพร เตมยาจล

นางสาวจุรีพร เตมิยาจล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คณะผู้บริหาร

 

 คณะกรรมการดำเนินการ
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

นายมะณู บุญศรีมณีชัย 

ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย
ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.
 089-711-2124, 092-261-0199

 นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม

นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
081-878-5239

นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล

นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
086-290-0310

 นางอารี โคตรประทุม

นางอารี โคตรประทุม
กรรมการ
081-593-9080

นายธานี ก่อบุญ

ดร.ธานี ก่อบุญ
กรรมการ
098-103-7520

 นายศรายุทธ สมศรี

นายศรายุทธ สมศรี
กรรมการ
081-717-2188

 นายสนธิ์ มาสอาด

นายสนธิ์ มาสอาด
กรรมการ
086-131-1346

นางสาวจิดาภา โรจนวิจิตร

นางสาวจิดาภา โรจนวิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
081-917-1867 , 091-797-9953

 

นายพรเทพ ล้อมพรม

นายพรเทพ ล้อมพรม
กรรมการและเหรัญญิก
097-098-6355